<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=990286321845477&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
So Sánh CFA Và CFP - Chứng Chỉ Nào Phù Hợp Với Bạn?
11 March

So Sánh CFA Và CFP - Chứng Chỉ Nào Phù Hợp Với Bạn?

Sự khác biệt giữa một nhà phân tích tài chính (CFA) và một nhà lập kế hoạch tài chính (CFP) là rất lớn. Nhưng sự khác biệt chính thường xuất phát từ thực tế là CFP làm việc với các khách hàng cá nhân để đạt được các mục tiêu tài chính cá nhân của họ, trong khi CFA tập trung vào việc đầu tư vào các tình huống quy mô lớn của công ty.

1
Content not found