<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1718836035006664&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tìm Hiểu Về Nội Dung & Cấu Trúc Đề Thi Môn Strategic Business Reporting (SBR)

Tìm Hiểu Về Nội Dung & Cấu Trúc Đề Thi Môn Strategic Busines Reporting (SBR)

Đề thi của môn Strategic Business Reporting được chính thức áp dụng từ tháng 9/2018. Môn học này về phạm vi kiến thức không có sự thay đổi so với môn P2 ACCA. Tuy nhiên môn SBR sẽ không chỉ tập trung vào lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực mà còn tập trung vào phân tích và đánh giá ảnh hưởng của các báo cáo tài chính đến các stakeholders (shareholders, government, supplier, employee…) khác nhau.

Những học viên ACCA nếu chưa thi đỗ P2 trước kỳ tháng 09/2018 sẽ bắt đầu thi môn SBR. Bài viết này sẽ nhằm hỗ trợ bạn hiểu hơn về môn SBR và giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi ACCA sắp tới.

1. Nội dung môn học SBR ACCA

 

 Bản đồ nội dung môn học SBR

Hình 1:  Bản đồ nội dung môn học SBR

Dưới đây là nội dung chi tiết về kiến thức được học trong môn SBR: 

 1. Tính chuyên nghiệp và trách nhiệm đạo đức
  • Tính chuyên nghiệp và việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán;
  • Các yêu cầu về đạo đức trong việc lập Báo cáo tài chính và hậu quả của hành vi phi đạo đức;
  • Trách nhiệm xã hội.
 2. Khung báo cáo tài chính
  • Việc áp dụng, điểm mạnh và điểm yếu của khung báo cáo hiện hành;
  • Đánh giá quan trọng về nguyên tắc và tập quán.
 3. Lập báo cáo hoạt động tài chính của các tổ chức
  • Báo cáo hoạt động tài chính;
  • Tài sản cố định;
  • Các công cụ tài chính;
  • Thuê tài sản;
  • Báo cáo bộ phận;
  • Quyền lợi của nhân viên;
  • Thuế thu nhập;
  • Các khoản dự phòng, nợ tiềm tàng và các sự kiện phát sinh sau ngày báo cáo tài chính;
  • Các bên liên quan;
  • Thanh toán lợi tức bằng cổ phiếu;
  • Yêu cầu về báo cáo tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).
 4. Lập báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn
  • Báo cáo tài chính của tập đoàn (bao gồm cả báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất);
  • Lợi nhuận gián đoạn và lợi nhuận liên tục;
  • Những thay đổi trong các cấu trúc tập đoàn;
  • Các giao dịch và các doanh nghiệp nước ngoài.
 5. Các doanh nghiệp đặc thù và các giao dịch đặc thù
  • Báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp hành chính, tổ chức phi chính phủ và một số doanh nghiệp đặc thù;
  • Tái cấu trúc doanh nghiệp.
 6. Ý nghĩa của những thay đổi trong quy định kế toán
  • Ảnh hưởng của những thay đổi của các chuẩn mực kế toán đối với hệ thống kế toán;
  • Dự kiến những thay đổi trong chuẩn mực kế toán.
 7. Thẩm định hoạt động tài chính và vị thế của doanh nghiệp
  • Việc tạo ra các chính sách kế toán phù hợp;
  • Phân tích và giải thích thông tin tài chính và đo lường đánh giá hoạt động.
 8. Những vấn đề đang được quan tâm
  • Báo cáo về trách nhiệm của kế toán với xã hội và môi trường;
  • Điểm chung giữa chuẩn mực báo cáo quốc tế và của từng quốc gia;
  • Các vấn đề báo cáo hiện tại đang được thảo luận.

2. Cấu trúc và nội dung thi môn SBR ACCA

Bài thi môn SBR sẽ bao gồm hai phần chính: phần A và B

 • Phần A: 50 điểm cho Question 1     

Gồm một bài tập bắt buộc về lập báo cáo tài chính hợp nhất cho tập đoàn (35 điểm), sẽ rơi vào một trong các dạng bài tập sau: Bảng cân đối kế toán hợp nhất (Consolidated statement of financial position), Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất (Consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (Consolidated statement of cash flow). Thông thường sẽ là báo cáo hợp nhất cho một công ty mẹ có nhiều công ty con hoặc bao gồm cả công ty liên kết và việc mua bán thêm cổ phần để từ Subsidiary về Associate hoặc Associate lên Subsidiary. Ngoài ra trong Question 1 còn có thêm hai câu hỏi phụ 15 điểm (1 câu 8 điểm và 1 câu 7 điểm) yêu cầu đưa ra nhận xét, đánh giá, lời khuyên về một vấn đề nhất định liên quan đến báo cáo tài chính hợp nhất vừa lập ở trên về một chuẩn mực cụ thể.

 • Phần B: gồm ba câu hỏi Question 2, 3, 4. Mỗi câu 25 điểm.

Học viên có quyền chọn 2/ 3 câu để làm trong đề thi.

Question 2 và 3 sẽ là hai câu hỏi liên quan đến việc vận dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế IASs/IFRSs trong việc lập báo cáo tài chính. Hai câu hỏi này có cách ra đề khá giống với đề thi F7 nhưng sẽ hỏi chuyên sâu hơn về nhiều khía cạnh khác nhau.

Question 4: một câu hỏi về technical article về một chủ đề mới hoặc đang gây tranh cãi liên quan đến chuẩn mực kế toán quốc tế. Để làm được câu hỏi này, các bạn phải đọc các bài viết của các chuyên gia lâu năm trong ngành về technical article, chủ yếu các bài viết này đều có trên trang chủ của ACCA Global.

Trên đây là nội dung môn học Strategic Business Reporting và cập nhật cấu trúc đề thi môn học 

>>> Xem thêm:


đăng ký tư vấn khóa SBR ACCA